Zdravotní pojištění cizinců

Ze zákona je v České republice povinně zdravotně pojištěna každá osoba, která má na území ČR trvalý pobyt.

Po cizincích s povolením k dlouhodobému pobytu, kteří v ČR nejsou zaměstnáni u zaměstnavatele se sídlem na území ČR, je vyžadováno zdravotní pojištění pro krytí léčebných výloh, a to nejméně do výše 30 000 EURO.

Tito cizinci mají možnost uzavřít komerční pojištění, které funguje podle tržních principů. Komerční pojištění se od veřejného zdravotního pojištění principiálně liší. Pojistná smlouva zohledňuje rizika u jednotlivých pojištěnců, a to zejména ve výši pojistného. Není vyloučeno, že někteří zájemci budou komerčními pojišťovnami odmítnuti a zůstanou nepojištěni.

Komerční/smluvní zdravotní pojištění obecně kryje užší rozsah zdravotní péče a zejména nezajišťuje dostatečnou péči v případě závažného onemocnění a chronických nemocí vůbec. Toto zdravotní pojištění se v praxi týká především neodkladné péče. Nekryje pohlavní a infekční nemocí včetně AIDS, diabetes, chronickou insuficienci ledvin a hemodialýzu, léčbu závislostí včetně všech komplikací a úrazy při rizikových sportech. Zubní péče nad rámec ošetření při akutních bolestivých stavech není ve standardním typu pojištění zahrnuta. Velkým problémem je péče o novorozence, zejména o nedonošené a/nebo narozené s vrozenou vadou. Vrozené vady nejsou kryty a děti narozené se zdravotním postižením jsou v rámci komerčního pojištění nepojistitelné.