Majetkové pojištění

Pojištění podnikatelských rizik umožňuje vhodnou kombinací jednotlivých druhů pojištění zajistit komplexní pojistnou ochranu jakýchkoli podnikatelských aktivit, od drobných živnostníků až po velké průmyslové korporace.


Pojistnou ochranu majetku průmyslového podniku můžete uzavřít tak, aby pokrývala všechna myslitelná rizika.
Požární pojištění zahrnuje především živelní nebezpečí, je možné připojistit i další situace.
Samotné pojištění majetku můžete snadno zkombinovat s dalšími produkty.

Jako celek vám tak požární pojištění umožní chránit velké podniky bezpečně, efektivně a výhodně.

Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelní události, krádeže, loupeže nebo vandalismu. Jeho základním cílem je ochrana majetku proti následkům nepředvídatelných událostí.

Pojištění se sjednává pro případ škod způsobených na majetku, který se pro tyto účely rozděluje do několika samostatných skupin. Každá skupina má samostatné podmínky pro vstup do pojištění a pojištění se řeší samostatně. Orientačně dělíme majetek na:

nemovitosti - lze je pojistit jako soubor a nebo každou nemovitost samostatně
vlastní věci movité - je to zpravidla soubor veškerého movitého majetku
cizí věci movité - je to soubor majetku který užíváte nebo za který odpovídáte, ale není ve Vašem vlastnictví, ty se dále dělí na:
věci užívané - soubor majetku který užíváte ke své činnosti, ale nevlastníte ho, jsou to většinou pronájmy, výpůjčky a leasingy
věci převzaté - soubor majetku, který jste převzali za účelem provedení nějaké činnosti, např. opravy.

Do takto děleného majetku se nezahrnují motorová vozidla, na ty je samostatný druh pojištění.
Živelní pojištění majetku
Je to základní druh pojištění bez kterého se neobejde žádný odpovědný majitel jakéhokoliv majetku. Živelné škody přicházejí nečekaně a dokáží způsobit velké škody a mohou mít naprosto zdrcující dopad pro každého, kdo toto riziko podceňuje a není na něj připraven. Živelní pojištění dokáže následky řádění živlu zmírnit a znovuobnovit majetek do stavu v jakém byl před událostí, která ho zničila nebo nahradit způsobenou škodu.

Základem je pojištění na škody způsobené požárem, výbuchem, bleskem, pádem předmětů nebo letadel. Pojištění lze rozšířit o katastrofická rizika na škody způsobené záplavou, povodní, vichřicí, sesuvem půdy, zemětřesením a dále doplnit o poškození nárazem vozidla, kouřem, nadzvukovou vlnou a vodou z vodovodního zařízení.
Pojištění pro případ škod způsobených odcizením krádeží či loupežným přepadením a vandalismu
Pojištění se vztahuje na odcizení věcí movitých, zásob, stavebních součástí budov, cenností apod. Pojištění se sjednává pro případ odcizení věci, pokud k odcizení došlo krádeží vloupáním nebo loupežným přepadením.
Pojištění lze sjednat také pro případ úmyslného poškození cizí věci (vandalismus).
Parametry pojištění jako je pojistná částka, způsob pojištění a spoluúčast se stanovují obdobně jako u živlu. Co je rozdílné proti živlu je to, že u rizika odcizení pojišťovny požadují a předepisují určitý stupeň ochrany pojištěného majetku. Čím je vyšší jeho hodnota, tím musí být majetek proti odcizení lépe zajištěn. Respektive čím lepší je zabezpečení, tím vyšší se může nastavit limit plnění. Každá pojišťovna má svoji vlastní představu o zajištění takového majetku a má to podrobně popsáno v pojistných podmínkách. Pro případ vandalismu není zapotřebí překonat žádné překážky, na druhou stranu je ale dražší a s nižšími limity než odcizení.