Pojištění obecné odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám při své podnikatelské činnosti.

Sjednává se pojištění odpovědnosti fyzických a právnických osob za škodu na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, vzniklou jiné osobě v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného uvedeným v pojistné smlouvě.Součástí pojištění obecné odpovědnosti může být pojištění odpovědnosti za výrobek. Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám svým vadným výrobkem. Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu, vzniklou jinému poškozením zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud pojištěný za tuto škodu odpovídá v důsledku vady výrobku. Dalším vhodným doplňkem je pojištění odpovědnosti za škody na věcech převzatých nebo po právu užívaných. V případě, že má podnikatel či firma zaměstnance i odpovědnost za regresy zdravotních pojišťoven za vynaložené náklady na léčbu pracovních úrazů a regresy České správy sociálního zabezpečení za vyplacenou nemocenskou v souvislosti s pracovním úrazem.