Pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám při přepravě nákladu.

Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti pojištěného za škodu vzniklou jinému v důsledku nahodilé události na přepravovaných zásilkách, ke které došlo při vnitrostátní a / nebo mezinárodní silniční dopravě. Rozsah odpovědnosti vyplývající z mezinárodní dopravy je vymezen Úmluvou CMR.