Pojištění profesní odpovědnosti

Pojištění se vztahuje na škody, které způsobí pojištěný třetím osobám.
Pojištění se sjednává pro osoby s udělenou autorizací pro odbornou činnost podle zákona č.360/1992 Sb. pro případ profesní odpovědnosti za škodu na zdraví nebo na životě, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci a odpovědnosti za finanční škodu vůči jinému.


POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU AUDITORŮ, DAŇOVÝCH PORADCŮ A ÚČETNÍCH
Pojištění se sjednává pro případ profesní odpovědnosti osoby zapsané v seznamu auditorů či daňových poradců nebo podnikající na základě zápisu v obchodním rejstříku, živnostenského oprávnění či jiného oprávnění, za finanční škodu vzniklou jinému v souvislosti s odbornou činností pojištěného.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU PROVOZOVATELE ZDRAVOTNICKÉHO ZAŘÍZENÍ
Pojištění se sjednává pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škodu způsobenou jinému poškozením zdraví, usmrcením, poškozením, zničením nebo pohřešováním věci, pokud pojištěný za takovou škodu odpovídá v důsledku poskytování zdravotní péče nebo provozem zdravotnického zařízení.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODY POJIŠŤOVACÍHO NEBO ZAJIŠŤOVACÍHO MAKLÉŘE A POJIŠŤOVACÍHO AGENTA
Pojištění se sjednává pro profesní odpovědnost fyzické nebo právnické osoby provádějící zprostředkovatelskou činnost na základě smlouvy s pojišťovnou nebo na základě smlouvy s osobou, která má zájem na uzavření pojistné nebo zajišťovací smlouvy pro právním předpisem stanovenou odpovědnost jinému z výkonu zprostředkovatelské činnosti v pojišťovnictví.

POJIŠTĚNÍ PROFESNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DRAŽEBNÍKŮ
Pojistnou událostí je vznik povinnosti pojištěného nahradit škodu vzniklou jinému jinak, než na zdraví nebo na životě či poškozením, zničením nebo pohřešováním věci (“finanční škoda”), pokud za ní odpovídá podle právního předpisu a ke škodní události a k uplatnění nároku na její vypořádání u pojistitele došlo za trvání pojištění.

POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU MANAGERŮ, ŘEDITELŮ A ČLENŮ PŘEDSTAVENSTEV
Pojištění se sjednává pro případ odpovědnosti člena statutárního či jiného orgánu společnosti či vyššího vedoucího zaměstnance za finanční škodu vzniklou jinému v souvislosti s výkonem jejich funkce ve společnosti.