Pojištění technických rizik (strojní, elektroniky, stavební a montážní)

Toto pojištění rozšiřuje standardní pojistnou ochranu a zpravidla se sjednává jako ALL – riskové. 

POJIŠTĚNÍ STROJŮ
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na strojích a strojním zařízení. Pojištění pro stroje poskytuje v rámci příslušných pojistných podmínek komplexní ochranu pro stroje, strojní zařízení, jiná technická zařízení nebo soubor takovýchto zařízení.

Pojistit lze pouze stroje, které byly při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byly uvedeny do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce. Pojištění se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěného zařízení  jakoukoli nahodilou událostí. Pojištění pro stroje kryje i škody požárem, živelními riziky včetně škod způsobených hašením, stržením, úklidem nebo ztrátou pojištěného zařízení způsobené v souvislosti s některým pojistným nebezpečím, odcizením a vandalismem. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, tedy co není vyloučeno, je pojištěno. Pojištění poskytuje ochranu hlavně před škodami vzniklými selháním měřících nebo zabezpečovacích zařízení, nesprávnou obsluhou, nepozorností, mrazem, chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, přetlakem páry, plynu nebo kapaliny nebo podtlakem, nevyvážeností nebo odtržením odstředivou silou, pádem pojištěného předmětu, zkratem, přepětím nebo indukcí.

Dále je možno pojištění rozšířit o krytí škod způsobených požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením pilotovaného letícího tělesa, jeho části nebo jeho nákladu,záplavou, povodní,vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, lavinou, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, zemětřesením, kouřem nebo nadzvukovou vlnou, vodovodní škodou, odcizením, úmyslným poškozením věci, nárazem nebo střetem při pracovní činnosti věci, nebo vniknutím předmětu.

 

POJIŠTĚNÍ ELEKTRONICKÝCH ZAŘÍZENÍ
Pojištění se vztahuje na škody vzniklé na elektronických zařízeních.
Pojišťují se pouze ta zařízení, která byla při sjednání pojištění v provozuschopném stavu a byla uvedena do provozu v souladu s platnými právními předpisy a požadavky výrobce.
Pojištění pro elektroniku se sjednává pro případ náhlého poškození nebo zničení pojištěného zařízení jakoukoli nahodilou událostí. Pojištění kryje i škody požárem, živelními riziky včetně škod způsobených hašením, stržením, úklidem nebo ztrátou pojištěného zařízení způsobené v souvislosti s některým pojistným nebezpečím, odcizením a vandalismem.
Součástí pojištění pro elektroniku jsou nosiče dat (avšak pouze tehdy, jestliže nejsou uživatelem vyměnitelné - např. pevné disky všeho druhu) a software, jestliže je nutný pro základní funkce pojištěné věci. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, tedy co není vyloučeno, je pojištěno. Pojištění poskytuje ochranu hlavně před chybou konstrukce, vadou materiálu nebo výrobní vadou, selháním měřících, regulačních nebo zabezpečovacích zařízení, pádem pojištěného předmětu, nesprávnou obsluhou, nešikovností, nepozorností, nedbalostí, přepětím, indukcí, zkratem.
Dále je možno pojištění rozšířit o krytí škod způsobených vodovodní škodou, odcizením, nebo úmyslným poškozením věci.
V případě zničení, odcizení nebo ztráty pojištěného zařízení pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na znovupořízení stejného nebo srovnatelného nového zařízení sníženou o cenu využitelných zbytků a sjednanou spoluúčast.
V případě poškození pojištěného zařízení pojistitel vyplatí částku odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného zařízení sníženou o cenu využitelných zbytků nahrazovaných dílů. a sjednanou spoluúčast.

STAVEBNĚ - MONTÁŽNÍ POJIŠTĚNÍ NA VŠECHNA RIZIKA
Pojištění kryje škody které mohou nastat během stavební činnosti nebo montáže technologických celků. Pojištění stavebně montážních rizik poskytuje komplexní ochranu během trvání výstavby proti škodám, poškozením, zničením nebo ztrátou vzniklými v souvislosti se stavební nebo montážní činností. Pojištění poskytuje tzv. allriskové krytí, tedy co není vyloučeno, je pojištěno. Pojištění poskytuje ochranu hlavně před škodami vzniklými požárem, likvidací požáru, výbuchem, přímým úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, záplavou, povodní, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, tíhou sněhu nebo námrazy; pádem pojištěné věci, nárazem; pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, vodou vytékající z vodovodních zařízení, neodborným zacházením, nesprávnou obsluhou, úmyslným poškozením, nešikovností, nepozorností, nedbalostí.
K základnímu pojištění je možno pro případ škody nastalé v přímé souvislosti s výstavbou pojištěného budovaného díla připojistit i další předměty, které se na staveništi vyskytují nebo jsou stavebními nebo montážními pracemi přímo ohroženy jako je zařízení a vybavení staveniště, stavební a montážní stroje, nářadí a přístroje, které slouží k realizaci pojištěného budovaného díla, případně, stávající majetek, tj. movité a nemovité věci, které se nacházejí na místě pojištění nebo v jeho bezprostředním okolí a které patří pojištěnému nebo jsou v jeho péči, opatrování nebo pod jeho kontrolou a nejsou součástí pojištěného budovaného díla ani neslouží k jeho realizaci.
Dále lze pojištění sjednat pro případ právním předpisem stanovené odpovědnosti za škody vzniklé jinému, v souvislosti se stavebně montážními pracemi prováděnými na staveništi uvedeném ve smlouvě jako místo pojištění, pokud pojištěný za škodu odpovídá v důsledku svého jednání nebo vztahu z doby trvání pojištění.
Pojištění vzniká okamžikem zahájení prací na budovaném díle v místě pojištění a končí jeho předáním.
Předmětem pojištění je dílo (stavební nebo montážní) budované v souladu s právními a technickými předpisy na území České republiky.
Pojištěnými u pojištění stavebně montážních rizik jsou objednatel a zhotovitel pojištěného budovaného díla, uvedení ve smlouvě o dílo a subdodavatelé zhotovitele, jejichž dodávky jsou zahrnuty v pojistné částce a tvoří součást pojištěného budovaného díla a mají příslušné oprávnění k provádění sjednaných činností.
Místem pojištění stavebně montážních rizik je místo určené projektovou dokumentací jako staveniště.